Pages

Saturday, July 2, 2011

Acer Aspire 4730ZG Windows 7 Drivers

Audio
Mô tả Thông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.0.1.5904
10/23/2009
58.4 MB
Download Audio_Realtek_ALC272_v6.0.1.5904_Win7x86x64.zip
Camera
Mô tả Thông tin
Camera Driver For 1.0M
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v5.2.5.3
09/29/2009
3.3 MB
Download Camera_Suyin(1.0M)_v.5.2.5.3_Win7x86x64.zip
Camera Driver For 0.3M
Hãng: Bison
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v2.0.0.17
10/26/2009
2.2 MB
Download Camera_Bison(0.3M)_v.2.0.0.17_Win7x86x64.zip
CardReader
Mô tả Thông tin
Card Reader Driver (JMB385)
Hãng: Jmicron
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v1.00.34.02
10/22/2009
1009.5 KB
Download CardReader_Jmicro(JMB385)_v1.00.34.02_Win7x86x64.zip
Lan
Mô tả Thông tin
LAN Driver (RTL8111C)
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v7.6.820.2009
11/03/2009
5.3 MB
Download LAN_Realtek_RTL8111C_v7.6.820.2009_Win7x86x64.zip
Modem
Mô tả Thông tin
Modem Driver
Hãng: LSI
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v2.2.95.0
10/21/2009
1.5 MB
Download Modem_LSI_v2.2.95.0_W7x86x64.zip
TouchPad
Mô tả Thông tin
Touchpad Driver
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v7.x2.2002.208
10/21/2009
9.1 MB
Download Touchpad_ALPS_v7.x2.2002.208_W7x86x64.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA Driver For GM45_GL40_GS45
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
v8.15.10.1892
10/23/2009
24.5 MB
Download VGA_Intel(GM45_GL40_GS45)_8.15.10.1892_Win7x86.zip
VGA Driver (M82ME-XT)
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.653.0.0
11/03/2009
115.4 MB
Download VGA_ATI_M82ME-XT_v8.653.0.0_Win7x86x64.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless LAN Driver (ShirleyPeak)
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v13.0.0.107
10/23/2009
12.1 MB
Download WLAN_Intel(ShirleyPeak)_v13.0.0.107 _Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver (T77H028)
Hãng: Ralink
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v3.0.2.0
10/23/2009
7.7 MB
Download WLAN_ Ralink(T77H028)_v3.0.2.0_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95)
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.0.0.225
10/23/2009
5.5 MB
Download WLAN_Atheros(XB63 XB91 HB93 HB95)_v8.0.0.225_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v5.60.18.8
10/23/2009
16.3 MB
Download WLAN_Broadcom_v5.60.18.8_Win7x86x64.zip

No comments:

Post a Comment