Pages

Saturday, July 2, 2011

Acer Aspire 4730ZG Windows xp Drivers

Acer Aspire 4730ZG for Windows xp x32 drivers

Audio
Mô tả Thông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v6.0.1.5648
12/04/2008
42.9 MB
Download 03. Audio_Reltek_v6.0.1.5648_WHQL.zip
Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.1.0.4500
12/04/2008
54.8 MB
Download 13. Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.4500_xp_x32.zip
Camera
Mô tả Thông tin
Camera Driver
Hãng: Chicony
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.8.33.402
12/04/2008
11.4 MB
Download 12. Camera_Chicony_V5.8.33.402_WHQL.zip
Camera Driver
Hãng: Bison
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v7.96.701.13
12/04/2008
10.7 MB
Download 12. Camera_Bison_V7.96.701.13_WHQL.zip
Camera Driver
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.8.32.500
12/04/2008
20.9 MB
Download 12. Camera_Suyin_V5.8.32.500_WHQL.zip
CardReader
Mô tả Thông tin
Card Reader Driver
Hãng: Jmicron
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v1.00.11.02
12/04/2008
2.9 MB
Download 07. CardReader_JMicro_V1.00.11.02_WHQL.zip
Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v8.7.0.1007
12/04/2008
2.1 MB
Download 01. Chipset_Intel_V8.7.0.1007_WHQL.zip
CIR
Mô tả Thông tin
CIR (Consumer IR) Driver
Hãng: ENE
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v2.5.0.0
12/04/2008
2.2 MB
Download 09. CIR_ENE_V2.5.0.0_WHQL.zip
Fingerprint
Mô tả Thông tin
Fingerprint Driver
Hãng: AuthenTec
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.2.39
07/30/2009
85.9 MB
Download Fingerprint_Authentec_v.6.2.39_Vistax86x64_xpx86.zip
Lan
Mô tả Thông tin
LAN Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.698.701.2008
12/04/2008
4.5 MB
Download 05. LAN_Reaktek_V5.698.701.2008_xp_WHQL.zip
Modem
Mô tả Thông tin
Modem Driver
Hãng: Agere
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v2.1.87.0
12/04/2008
1.4 MB
Download 04. Modem_Agere_V2.1.87.0_WHQL.zip
SATA
Mô tả Thông tin
SATA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v8.0.0.1039
12/04/2008
415.5 KB
Download 00. IMSM_V8.0.0.1039_WHQL.zip
TouchPad
Mô tả Thông tin
Touchpad Driver
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v7.0.1101.18
12/04/2008
9.1 MB
Download 06. TP_Alps_V7.0.1101.18_WHQL.zip
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v11.0.2.0
12/04/2008
25.5 MB
Download 06. TP_Synaptics_v11.0.2.0_WHQL.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA Driver
Hãng: NVIDIA
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v6.14.11.7609
12/04/2008
70.8 MB
Download 02. VGA_NV_6.14.11.7609_xpx32(WHQL).zip
VGA Driver
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v8.54.0.0
03/20/2009
157.0 MB
Download VGA_ATi_v8.54.0.0_xpx32x64
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v6.14.10.4969
12/04/2008
20.2 MB
Download 02. VGA_Intel_V6.14.10.4969(14.36.0.4969)_xp(WHQL)x32.zip
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v6.14.10.5029
06/16/2009
13.8 MB
Download VGA_Intel_v6.14.10.5029_xpx86.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless LAN Driver
Hãng: Ralink
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v1.1.5.0
12/04/2008
3.0 MB
Download 11. WLAN_Ralink_V1.1.5.0_xp_WHQL.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v12.0.0.78
12/04/2008
7.1 MB
Download 11. WLAN_Intel Shirley Peak_V12.0.0.78_WHQL.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v4.170.25.19
12/04/2008
4.2 MB
Download 11. WLAN_Broadcom_V4.170.25.19_WHQL.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v7.6.0.239
12/04/2008
5.3 MB
Download 11. WLAN_Atheros_V7.6.0.239_xp_WHQL.zip

No comments:

Post a Comment