Pages

Sunday, July 3, 2011

Acer Aspire 4810TG Windows Vista drivers

3G_Option_v5.0.20.0_VISTAx86x64.zip
Hãng: Option
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v5.0.20.0
06/12/2009
30.5 MB
Download 3G_Option_v5.0.20.0_VISTAx86x64.zip
3G_Qualcomm_v1.00.02_VISTAx86x64.zip
Hãng: QUALCOMM
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.00.02
06/12/2009
17.8 MB
Download 3G_Qualcomm_v1.00.02_VISTAx86x64.zip
3G(Gobi1000)_Qualcomm_v1.0.21_xpx86_VISTAx86x64.zip
Hãng: QUALCOMM
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.0.21
10/08/2009
29.8 MB
Download 3G(Gobi1000)_Qualcomm_v1.0.21_xpx86_VISTAx86x64.zip
3G(EM770W)_Huawei_v2.0.3.822_xpx86_VISTAx86x64.zip
Hãng: Huawei
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v2.0.3.822
10/08/2009
13.4 MB
Download 3G(EM770W)_Huawei_v2.0.3.822_xpx86_VISTAx86x64.zip
3G(GTM382E)_Option_v5.0.20.0_xpx86_VISTAx86x64.zip
Hãng: Option
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v5.0.20.0
10/08/2009
30.5 MB
Download 3G(GTM382E)_Option_v5.0.20.0_xpx86_VISTAx86x64.zip
3G(Gobi2000)_Qualcomm_v1.00.02_xpx86_VISTAx86x64.zip
Hãng: QUALCOMM
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.00.02
10/08/2009
41.1 MB
Download 3G(Gobi2000)_Qualcomm_v1.00.02_xpx86_VISTAx86x64.zip
Modem
Mô tả Thông tin
Modem(USB)_Agere_v2.1.92.0_VISTAx64.zip
Hãng: Agere
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v2.1.92.0
06/02/2009
743.3 KB
Download Modem(USB)_Agere_v2.1.92.0_VISTAx64.zip
Modem_Agere_v2.1.92.0_VISTAx64.zip
Hãng: Agere
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v2.1.92.0
04/28/2009
743.3 KB
Download Modem_Agere_v2.1.92.0_VISTAx64.zip
Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset_Intel_v9.0.0.1011_VISTAx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v9.0.0.1011
06/12/2009
4.4 MB
Download Chipset_Intel_v9.0.0.1011_VISTAx86x64.zip
TouchPad
Mô tả Thông tin
TouchPad_Synaptics_v12.2.2_VISTAx86x64.zip
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.2.2
06/12/2009
20.7 MB
Download TouchPad_Synaptics_v12.2.2_VISTAx86x64.zip
TouchPad_ALPS_v7.105.2015.101_VISTAx64.zip
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.105.2015.101
07/01/2009
9.1 MB
Download TouchPad_ALPS_v7.105.2015.101_VISTAx64.zip
AHCI
Mô tả Thông tin
AHCI_Intel_v8.8.0.1009_VISTAx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.8.0.1009
06/12/2009
27.7 MB
Download AHCI_Intel_v8.8.0.1009_VISTAx86x64.zip
Lan
Mô tả Thông tin
LAN_Atheros_v1.0.0.18_VISTAx86x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.0.0.18
06/02/2009
4.4 MB
Download LAN_Atheros_v1.0.0.18_VISTAx86x64.zip
CardReader
Mô tả Thông tin
CardReader_Realtek_v6.0.6000.20113_VISTAx86x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.6000.20113
04/28/2009
9.4 MB
Download CardReader_Realtek_v6.0.6000.20113_VISTAx86x64.zip
CardReader_Realtek_v6.0.6000.20136_VISTAx86x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.6000.20136
10/07/2009
9.7 MB
Download CardReader_Realtek_v6.0.6000.20136_VISTAx86x64.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless(HB93)_QMI_v7.6.1.204_VISTAx86x64.zip
Hãng: QMI
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.6.1.204
06/02/2009
6.4 MB
Download Wireless(HB93)_QMI_v7.6.1.204_VISTAx86x64.zip
Wireless(HB93)_Atheros_v7.7.0.268_VISTAx86x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.7.0.268
06/02/2009
5.1 MB
Download Wireless(HB93)_Atheros_v7.7.0.268_VISTAx86x64.zip
WLAN_Intel_v.12.5.0.57_xpx86_Vistax86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.5.0.57
09/10/2009
192.3 MB
Download WLAN_Intel_v.12.5.0.57_xpx86_Vistax86x64.zip
Wireless_Intel_v12.1.2.1_VISTAx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.1.2.1
10/07/2009
63.7 MB
Download Wireless_Intel_v12.1.2.1_VISTAx86x64.zip
Wireless(112BN)_Intel_v12.5.0.57_xpx86_VISTAx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.5.0.57
10/09/2009
192.4 MB
Download Wireless(112BN)_Intel_v12.5.0.57_xpx86_VISTAx86x64.zip
Wireless(AR5B91)_Atheros_v7.6.1.194_VISTAx86x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.6.1.194
07/01/2009
28.5 MB
Download Wireless(AR5B91)_Atheros_v7.6.1.194_VISTAx86x64.zip
Wireless(HB93_HB95)_Atheros_v7.7.0.343_VISTAx86x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.7.0.343
10/09/2009
21.5 MB
Download Wireless(HB93_HB95)_Atheros_v7.7.0.343_VISTAx86x64.zip
Audio
Mô tả Thông tin
Audio_Realtek_v6.0.1.5830_VISTAx86x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.1.5830
06/02/2009
66.3 MB
Download Audio_Realtek_v6.0.1.5830_VISTAx86x64.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA_Intel_v7.15.10.1752_VISTAx64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.15.10.1752
06/16/2009
21.5 MB
Download VGA_Intel_v7.15.10.1752_VISTAx64.zip
VGA_ATI_v8.593.1.4_VISTAx86x64.zip
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.593.1.4
06/16/2009
154.9 MB
Download VGA_ATI_v8.593.1.4_VISTAx86x64.zip
VGA_ATI_v8.63_VISTAx86x64.zip
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.63
10/08/2009
159.3 MB
Download VGA_ATI_v8.63_VISTAx86x64.zip
VGA_Intel_v7.15.10.1666_VISTAx64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.15.10.1666
04/28/2009
20.1 MB
Download VGA_Intel_v7.15.10.1666_VISTAx64.zip
VGA_ATI_v8.593.1.1000_VISTAx86x64.zip
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.593.1.1000
04/28/2009
154.3 MB
Download VGA_ATI_v8.593.1.1000_VISTAx86x64.zip
Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth_Broadcom_6.2.1.800_VISTAx86x64_W7x86x64_Aspire 4810T.zip
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.2.1.800
02/22/2010
57.7 MB
Download Bluetooth_Broadcom_6.2.1.800_VISTAx86x64_W7x86x64_Aspire 4810T.zip
Bluetooth_Broadcom_v6.2.0.8800_VISTAx86x64.zip
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.2.0.8800
07/01/2009
56.7 MB
Download Bluetooth_Broadcom_v6.2.0.8800_VISTAx86x64.zip
Camera
Mô tả Thông tin
Camera_Suyin_v.5.2.5.3_Vistax86x64.zip
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v5.2.5.3
08/19/2009
3.3 MB
Download Camera_Suyin_v.5.2.5.3_Vistax86x64.zip
Camera_Chicony_v.1.1.85.525_Vistax86x64.zip
Hãng: Chicony
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.1.85.525
08/19/2009
2.8 MB
Download Camera_Chicony_v.1.1.85.525_Vistax86x64.zip
SATA
Không có Driver hỗ trợ
WiMax
Mô tả Thông tin
WiMAX_Intel_v1.1.2_VISTAx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64

No comments:

Post a Comment