Pages

Saturday, July 9, 2011

Acer Aspire 7720Z Windows xp drivers

Audio
Mô tả Thông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v6.0.1.5413
12/08/2008
37.0 MB
Download 03.Audio.zip
Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.1.0.3900
12/08/2008
98.8 MB
Download 11.Bluetooth.zip
Camera
Mô tả Thông tin
Camera Driver
Hãng: Bison
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v7.96.701.01
12/08/2008
10.0 MB
Download 10.Camera.zip
Camera Driver
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.8.30.500
12/08/2008
8.4 MB
Download 10.Camera.zip
Camera Driver
Hãng: Chicony
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.7.31.400
12/08/2008
8.5 MB
Download 10.Camera.zip
CardReader
Mô tả Thông tin
Card Reader Driver
Hãng: Ricoh
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v3.51.01
12/08/2008
2.6 MB
Download 05.Card Reader.zip
Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v8.3.0.1013
12/08/2008
2.0 MB
Download 01.Chipset.zip
Lan
Mô tả Thông tin
LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v10.42.0.0
12/08/2008
47.2 MB
Download 06.LAN.zip
Modem
Mô tả Thông tin
Modem Driver
Hãng: Conexant
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v7.66.00
12/08/2008
3.5 MB
Download 04.Modem.zip
SATA
Mô tả Thông tin
SATA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v7.6.0.1011
12/08/2008
626.5 KB
Download 14.IMSM.zip
TouchPad
Mô tả Thông tin
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.5.1101.13
12/08/2008
34.8 MB
Download 07.TouchPad.zip
TV Tuner
Mô tả Thông tin
TV Tuner Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v3.7.0.4
12/08/2008
8.5 MB
Download 13.TV_Tuner.zip
TV Tuner Driver
Hãng: Yuan
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v2.3.3.6
12/08/2008
2.2 MB
Download 13.TV_Tuner.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA Driver
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v8.371.1.1
12/08/2008
256.4 MB
Download 02.Ati_VGA.zip
VGA Driver
Hãng: NVIDIA
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v156.1.55
12/08/2008
66.8 MB
Download 02.nVidia_VGA.zip
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v6.14.10.4885
12/08/2008
17.4 MB
Download 02.Intel_VGA.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v5.3.0.67
12/08/2008
3.0 MB
Download 09.WLAN.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v4.170.25.12
12/08/2008
4.1 MB
Download 09.WLAN.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft Windows xp Home Edition x32
v11.1.1.22
12/08/2008
143.4 MB
Download 09.WLAN.zip

No comments:

Post a Comment