Pages

Saturday, July 2, 2011

Acer Aspire 3810TZG Windows Vista Drivers

Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth_Foxconn_v6.2.0.8500_Vistax32x64.zip
Hãng: Foxconn
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.2.0.8500
05/08/2009
57.0 MB
Download Bluetooth_Foxconn_v6.2.0.8500_Vistax32x64.zip
AHCI
Mô tả Thông tin
AHCI_Intel_v8.8.0.1009_Vistax32x64_xpx32x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.8.0.1009
05/08/2009
21.2 MB
Download AHCI_Intel_v8.8.0.1009_Vistax32x64_xpx32x64.zip
3G
Mô tả Thông tin
3G(GTM382E)_Option_5.0.26.0_Vistax86x64_xpx86x64.zip
Hãng: Option
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft Windows xp 64-Bit Edition
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v5.0.26.0
01/13/2010
30.5 MB
Download 3G(GTM382E)_Option_5.0.26.0_Vistax86x64_xpx86x64.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA_ATI(M92LP)_v8.593.1.0000_Vistax86x64.zip
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.593.1.0000
07/07/2009
154.9 MB
Download VGA_ATI(M92LP)_v8.593.1.0000_Vistax86x64.zip
VGA_Intel_GS45_v7.15.10.1752_Vistax32.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.15.10.1752
06/11/2009
21.5 MB
Download VGA_Intel_GS45_v7.15.10.1752_Vistax32.zip
VGA_ATI_v.8.632.1_Vistax86x64.zip
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.632.1
08/06/2009
161.3 MB
Download VGA_ATI_v.8.632.1_Vistax86x64.zip
CardReader
Không có Driver hỗ trợ
Audio
Mô tả Thông tin
Audio_Realtek(ALC269)_v6.0.1.5807_Vistax86x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.1.5807
06/17/2009
56.6 MB
Download Audio_Realtek(ALC269)_v6.0.1.5807_Vistax86x64.zip
Audio_Realtek(ALC269)_v6.0.1.5807_Vistax86x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.1.5807
06/17/2009
56.6 MB
Download Audio_Realtek(ALC269)_v6.0.1.5807_Vistax86x64.zip
TouchPad
Mô tả Thông tin
Touchpad_Alps_v7.5.2021.101_Vistax86x64_xpx32x64.zip
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.5.2021.101
05/08/2009
9.1 MB
Download Touchpad_Alps_v7.5.2021.101_Vistax86x64_xpx32x64.zip
Touchpad_Synaptics_v12.2.8.0_Vistax86x64_xpx32x64.zip
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.2.8.0
05/08/2009
20.9 MB
Download Touchpad_Synaptics_v12.2.8.0_Vistax86x64_xpx32x64.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless(112BN)_Intel_v12.5.0.57_xpx86_VISTAx86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.5.0.57
10/09/2009
192.4 MB
Download Wireless(112BN)_Intel_v12.5.0.57_xpx86_VISTAx86x64.zip
WLAN_Atheros_AR5B93_Foxconn_v7.7.0.231_Vistax32x64
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.7.0.231
05/08/2009
30.8 MB
Download WLAN_Atheros_AR5B93_Foxconn_v7.7.0.231_Vistax32x64
WLAN_Atheros_AR5B93_LiteOn_v7.7.0.231_Vistax32x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.7.0.231
05/08/2009
2.6 MB
Download WLAN_Atheros_AR5B93_LiteOn_v7.7.0.231_Vistax32x64.zip
WLAN_Intel_v12.2.0.11_Vistax32x64_xpx32x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.2.0.11
05/08/2009
83.1 MB
Download WLAN_Intel_v12.2.0.11_Vistax32x64_xpx32x64.zip
Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset_Intel_GS45_9.0.0.1011_Vistax86x64_xpx32x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v9.0.0.1011
05/08/2009
2.2 MB
Download Chipset_Intel_GS45_9.0.0.1011_Vistax86x64_xpx32x64.zip
WiMax
Không có Driver hỗ trợ
Camera
Mô tả Thông tin
Camera_Suyin(1.0M)_v.5.2.5.3_Vistax86x64.zip
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v5.2.5.3
08/19/2009
3.3 MB
Download Camera_Suyin(1.0M)_v.5.2.5.3_Vistax86x64.zip
Camera_Chicony(1.0M)_v.1.1.85.525_Vistax86x64.zip
Hãng: Chicony
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.1.85.525
08/19/2009
2.8 MB
Download Camera_Chicony(1.0M)_v.1.1.85.525_Vistax86x64.zip
Camera_Suyin(0.3M)_v.4.1.1.2_Vistax86x64.zip
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v4.1.1.2
08/19/2009
3.3 MB
Download Camera_Suyin(0.3M)_v.4.1.1.2_Vistax86x64.zip
Camera_Chicony(0.3M)_v.1.1.84.525_Vistax86x64.zip
Hãng: Chicony
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.1.84.525
08/19/2009
2.8 MB
Download Camera_Chicony(0.3M)_v.1.1.84.525_Vistax86x64.zip
Cardbus
Mô tả Thông tin
Cardbus_Realtek_v6.0.6000.20125_Vistax32x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.6000.20125
05/08/2009
9.7 MB
Download Cardbus_Realtek_v6.0.6000.20125_Vistax32x64.zip
Lan
Mô tả Thông tin
LAN_Atheros_AR8131_v1.0.0.19_Vistax32x64_xpx32x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows xp Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft Windows xp 64-Bit Edition
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows xp Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.0.0.19
06/05/2009
4.4 MB
Download LAN_Atheros_AR8131_v1.0.0.19_Vistax32x64_xpx32x64.zip
Modem
Mô tả Thông tin
Modem_LiteOn_v2.1.92_Vistax86x64_xpx32x64.zip
Hãng: liteon
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v2.1.92
05/08/2009
1.4 MB
Download Modem_LiteOn_v2.1.92_Vistax86x64_xpx32x64.zip

No comments:

Post a Comment