Pages

Saturday, July 9, 2011

Acer Aspire 7720 Windows Vista Drivers

Audio
Mô tả Thông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v6.0.1.5477
12/08/2008
95.6 MB
Download Audio_Realtek_v6.0.1.5477_Vistax32.zip
Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Foxconn
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v6.0.1.4900
12/08/2008
57.9 MB
Download BluetoothDriver_Foxconn_v6.0.1.4900_Vistax32.zip
Camera
Mô tả Thông tin
Camera Driver
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v5.8.31.500
12/08/2008
13.0 MB
Download WebcamDriver_Suyin_5.8.31.500_Vistax32.zip
Camera Driver
Hãng: Bison
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.32.701.12
12/08/2008
10.1 MB
Download WebcamDriver_Bison_vV7.96.701.12a_Vistax32.zip
Camera Driver
Hãng: Chicony
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v5.7.31.400
12/08/2008
8.5 MB
Download WebcamDriver_Chicony_v5.7.31.400C_Vistax32.zip
CardReader
Mô tả Thông tin
Card Reader Driver
Hãng: Ricoh
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v352.02
12/08/2008
2.7 MB
Download CarReaderDriver_Ricoh_v352.02_Vistax32.zip
Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v8.2.0.1014
12/08/2008
1.9 MB
Download ChipsetDriver_Intel_v8.2.0.1014_Vistax32.zip
CIR
Mô tả Thông tin
CIR (Consumer IR) Driver
Hãng: ENE
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v1.3.306.0
12/08/2008
801.0 KB
Download MIRdriver_ENE_v1.3.306.0_Vistax32.zip
Lan
Mô tả Thông tin
LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v10.46.0.0
12/08/2008
47.2 MB
Download LANdriver_Broadcom_v10.46.0.0_Vistax32.zip
Modem
Mô tả Thông tin
Modem Driver
Hãng: Conexant
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.66.0.50
12/08/2008
2.1 MB
Download Modem_ConexantT60M955_V7.66.0.50_Vistax32.zip
SATA
Mô tả Thông tin
SATA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.6.0.1011
12/08/2008
4.5 MB
Download IntelMatrixStorageManager_v7.6.0.1011_Vistax32.zip
TouchPad
Mô tả Thông tin
Touchpad Driver
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.0.1101.17
12/08/2008
9.0 MB
Download TouchPadDriver_Alps&Synaptics_v7.0.1101.17&v10.0.15_Vistax32.zip
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v10.0.15
12/08/2008
42.5 MB
Download TouchPadDriver_Alps&Synaptics_v7.0.1101.17&v10.0.15_Vistax32.zip
TurboMemory
Mô tả Thông tin
Turbo Memory Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v1.1.0.1010
12/08/2008
21.3 MB
Download Robson_Intel_v1.1.0.1010_Vistax32.zip
TV Tuner
Mô tả Thông tin
TV Tuner Driver
Hãng: Yuan
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v2.3.3.6
12/08/2008
2.2 MB
Download TVtunerDriver_Yuan_MC8721D_v2.3.3.6_Vistax32.zip
TV Tuner Driver
Hãng: AverMedia
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v1.0.0.36
12/08/2008
1.4 MB
Download TVtunerDriver_Avermedia_A309_v1.0.0.36_Vistax32.zip
TV Tuner Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v3.7.0.4
12/08/2008
8.5 MB
Download TVtunerDriver_Liteon_1260DA_v3.7.0.4 _Vistax32.zip
TV Tuner Driver
Hãng: AverMedia
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v1.1.0.25
12/08/2008
1.1 MB
Download TVtunerDriver_Avermedia_A310_v1.1.0.25_Vistax32.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.14.10.1409
12/08/2008
16.1 MB
Download VGAdrier_Intel_v7.14.10.1409_Vistax32.zip
VGA Driver
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v8.371.1.1000
12/08/2008
73.9 MB
Download VGAdriver_ATIM71_v8.371.1.1000_Vistax32.zip
VGA Driver
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v8.441.0.0
12/08/2008
75.9 MB
Download VGAdriver_ATIM76_v8.441.0.0_Vistax32.zip
VGA Driver
Hãng: NVIDIA
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.15.11.6746
12/08/2008
57.3 MB
Download VGAdriver_nVidia_v7.15.11.6746(v167.46)_Vistax32.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.3.1.73
12/08/2008
2.9 MB
Download WLANdriver_Atheros_v7.3.1.73_Vistax32.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v4.170.25.19
12/08/2008
10.8 MB
Download WLANdriver_Broadcom_4311&4312_v4.170.25.19_Vistax32.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v11.5.0.34
07/22/2009
190.0 MB
Download WLAN_Intel_v.11.5.0.34_Vistax86x64.zip

No comments:

Post a Comment